با توجه به اینکه سیستم های اعلام و اطفاء حریق دارای استانداردهای بین المللی میباشد استفاده از سیستم هوشمند به جای سیستم اعلام و اطفاء حریق قابل انجام نمیباشد و توصیه نمیشود اما میتوان از سیستم هوشمند در کنار سیستم اعلام و اطفاء حریق بصورت موازی جهت بالا بردن سطح امنیت سیستم اعلام و اطفاء حریق استفاده نمود. در این مقاله که حاصل تحقیقات تیم فنی شرکت سانیکث میباشد نحوه به کار گیری سیستم هوشمند در کنار سیستم اعلام و اطفاء حریق توضیح داده شده است.