نورپردازی به روش هوش مصنوعی

نورپردازی خوب، در انسان احساس آسایش و امنيت به وجود می آورد و مانع از خستگی مفرط می شود. گاهی ما خود موضوع نورپردازی در منزل را بی دليل پيچيده کرده، فراموش می کنيم که قابل اعتمادترین ابزارمان برای تعيين تأثير نور، همانا چشمان ماست. تمایز ميان نور خوب و بد ، یا نور کافی و ناکافی ، به صرف نگاه کردن به آن ميسر است. وقتی که شخصی در یك اتاق ، کار و فعاليت روزانه انجام می دهد، معایب نور اتاق بيش تر و راحت تر بر وی آشکار می شود. نوری که برای هر محيط پيش بينی می کنيم ، بر شخصيت و ویژگی فضا تأثيری عميق دارد ، حتی از نظر روان شناسی و مسائل روحی انسان. به طور مثال، حس و حال انسان در هوای پایيز و هوای دل انگيز آفتابی در بهار به طور حتم متفاوت است. نورپردازی خوب نيازهای انسان را برآورده می کند، خاطر او را آسوده می سازد ، احساس آسایش و امنيت ایجاد می کند ، با پس زمينه ی فضا تناسب می یابد ، و به بافت ، رنگ و شکل )فرم( اثاثيه جلوه ای زیبا می دهد. برخلاف این حالت، نورپردازی ناصحيح است، که در فرد حسی آزاردهنده ایجاد می کند. نورپردازی بد می تواند محل را آکنده از جو ی ناراحت کنده یا ساکنان آن محل را عصبی ، نگران و مضطرب سازد؛ فرد مدام این حس را با خود دارد که گویی عاملی در ميانه، درست و به قاعده نيست. حتی ممکن است نور کم و حساب نشده باعث سردرد ، خستگی چشم ، اضطراب یا حتی تصادم به دليل دید کم شود. لذا نياز است متناسب با هر فضا ازنظر ابعاد و معماری آن لازم است نورپردازی منحصر به فردی که مختص آن است انجام شود. بدین ترتيب با جمع آوری یکسری داده های ورودی نظير : کاربری فضا ، ابعاد ، رنگ دیوارها ، سقف و کف و.... به خروجی مدنظر که همان نورپردازی و روشنایی اصولی فضا بوده می رسيم.

واژههای كلیدی: خيرگی چشم ، رنگ نور ، کميت و کيفيت در نورپردازی ، سيستم

مقدمه

کاربرد و طراحی یك اتاق و نيز خواست ها، نيازها و شخصيت فردی کاربران یك محيط است که تعيين کننده ی شدت و نحوه ی توزیع نور خواهد بود. خوشبختانه روش های بسياری برای بهبود کيفيت روشنایی اتاق وجود دارد، بی آن که سيم های کشيده شده در سقف ها و دیوارها آشفتگی به وجود آورند. دگرگون کردن حال و هوای یك اتاق به وسيله ی به کار گرفتن فوت و فن های ساده امکان پذیر است. با توجه به توضيحات ارائه شده، با اصولی آشنا می شوید که حرفه ای ها در هنگام نورپردازی در سراسر خانه، به عنوان ابزاری کليدی از این عوامل استفاده کرده، به نتایج مطلوب دست می یابند. شما نيز به این نکته توجه داشته باشيد که پس از خواندن این گونه مقالات، به نور محيط منزل یا محل کارتان با دقت بيشتری نظر اندازید. بررسی کنيد که آیا نور محيط شما برای مطالعه، خياطی، درس خواندن و سایر اموری که نياز به تمرکز دارند، مناسب و کافی است؟ اگر چنين نيست، حتماً از چراغ های مطالعه یا چراغ های دیواری استفاده کنيد. سؤال دیگر این است که آیا انتظار دارید منبع نوری که در محيط زندگی شما نصب شده، تنها جنبه ی زیبایی و به روز بودن را داشته باشد، یا این که کارکرد عملی و مفيد آن نيز برای تان با اهميت است؟ یافتن پاسخ چنين پرسش هایی، بی گمان، راهنمای شما در چگونگی و تعيين نور، روشنایی محيط و نوع و محل نصب منبع نور)حباب، آباژور، لوستر، نور طبيعی و...( خواهد بود.

طراحی اصولی نور و روشنایی

جهت حصول این نتایج ، جمع آوری داده های آماری که در یك نرم افزار از پيش نوشته شده وارد شود لازم است، تا خروجی نور مناسب محيط مورد نظر کاربران )طراحان و مشاوران نورپردازی و روشنایی( کسب شود. صنعت روشنایی، راه را برای یك تحول در شناخت و طراحی معماری باز کرده است. این محصولات که مشتمل بر انواع چراغ ها و سيستم های روشنایی هستند، ابزار اصلی نورپردازی را تشکيل ميدهند. با تنوع این ابزار، طراحان با مسئله ای مواجه می شوند و آن انتخاب صحيح وسيله نوری و تعيين محل نصب مناسب برای آن است.

فرض کنيد که قصد انجام نورپردازی محل سکونت خود را کرده اید ، در ابتدا با چند متخصص یا طراح ، مشاوره ميکنيد و از هریك ایده ای متفاوت دریافت ميکنيد و زمانی که این ایده ها را کنار یکدیگر قرار ميدهيد نقاط مشترك زیادی در آنها نمی بينيد و دچار سردرگمی ميشوید، تنها علت آن اعمال سليقه شخصی هر فرد طراح ميباشد. در نتيجه مجبور ميشوید ایده یا طرحی که به سليقه تان نزدیك تر است را انتخاب نمایيد. در همه ی این طرح ها ممکن است فقط یکسری از جنبه های نورپردازی و روشنایی لحاظ شده باشد که به دور از دیدگاههای فنی بوده و با صرف وقت و هزینه ی انجام شده همچنان خلا هایی در طرح دیده شود.

 • روشنایی مصنوعی باید به نحوی تامين شود که از نظر کمی وکيفی روشنایی مورد نياز فضا را فراهم نماید .
 • روشنایی مصنوعی باید به قسمی باشد که به نور طبيعی شبيه و نزدیك باشد.
 • روش تابانيدن نور نباید به نحوی باشد که ایجاد چشم زدگی نماید .
 • روشنایی مصنوعی باید به قسمی باشد که همه جا را روشن کند و محل تاریك ایجاد نکند تا سبب خستگی چشم نشود.

عدم در نظر گرفتن نيازهای فوق در طراحی ، پيامدهای زیر را به عنوان یك سيستم روشنایی نامطلوب به دنبال دارد :

 • خستگی چشم
 • اشکال در تطابق و دید اشياء و رنگها
 • کاهش بهرهوری و کارایی
 • خيرگی و صدمه به شبکيه
 • افزایش حوادث
 • اختلالات اسکلتی عضلانی
 • . . . .

لازم است متناسب با هر محيط طرح روشنایی و نورپردازی متناسب با آن ارائه گردد .

تکنیك های موثر در طراحی

نورپردازی به طور کلی به چهار صورت انجام می شود : نورپردازی کلی، تاکيدی، کاربردی و دکوراتيو. برای اجرای یك نورپردازی قابل کنترل، راحت و کاربردی، باید استفاده از همه این حالتها به صورت انفرادی یا ترکيبی اولویت بندی شوند. این کار بسيار ساده و آسان است، فقط کافيست از خود بپرسيد: به چه چيزی نياز دارم و چه نوع نورپردازی می تواند برای نياز من مناسب باشد؟

1-نورپردازی كلی:

این نوع نورپردازی اصلی ترین حالت است که به نورپردازی محيطی نيز معروف است و در حقيقت جایگزین نور طبيعی روز می شود. این نوع روشنایی می تواند از طریق چراغ های سقفی، دیواری، روميزی و لوسترها و هم چنين ترکيبی از سه نوع نورپردازی دیگر به وجود آید.

2-نورپردازی كاربردی:

نورپردازی کاربردی یعنی تامين نور کافی و مناسب برای انجام هر فعاليتی . فعاليت هایی که در هر اتاق انجام می دهيد را ارزیابی کنيد )مطالعه، آشپزی، کار با کامپيوتر و( و برای هریك از آن ها نورپردازی مناسبی را در نظر بگيرید. چراغ های روميزی و آویزهای سقفی، نمونه های خوبی برای این نوع نورپردازی هستند .

3-نورپردازی تاكیدی:

از نامش پيداست که از این نوع نورپردازی برای تاکيد بر حضور عنصری مهم و زیبا در دکوراسيون، مانند تابلوهای هنری، مجسمه ها وو نيز برای ایجاد احساسی دراماتيك در فضا استفاده می شود. این نوع نورپردازی حتما باید در کنار نورپردازی کلی و برای ارتقاء حال و هوای فضا به کار گرفته شود. نورپردازی شناور، نورهای نقطه ای و نورپردازی خطی از انواع مهم این نوع نورپردازی هستند که می توانند به ایجاد سایه-روشن در دکوراسيون و جلب نظرها به سوی قسمتی خاص در چيدمان به شما کمك کنند.

4-نورپردازی دكوراتیو:

در این نوع نورپردازی، ویژگيهای فيزیکی چراغ ها به اندازه نوری که از آن ها منتشر می شود اهميت دارد و می تواند سبك دکوراسيون را تعریف کند. پس نورپردازی دکوراتيو، بيشتر دارای جنبه دکوراتيو است و به تعيين سبك دکوراسيون کمك ميکند. حال درنظر بگيرید که برای نورپردازی یك فضا ، طراحان از یك الگوی مشترك متناسب با آن فضا که قبلا بصورت اصولی طراحی شده استفاده کنند و دانش خود را بر روی این الگو که نقاط مشترك زیادی را در طرح ها ایجاد ميکند پياده سازی کنند.

رعایت اصول زیر در طراحی روشنایی صرفنظر از منبع تأمين آن ، خروجی مطلوب روشنایی را به همراه دارد :

 • شدت روشنایی مطابق استاندارد )عمومی و موضعی(
 • تناسب منابع روشنایی با ماهيت کار و رنگ دهی مناسب طيف
 • تناسب چيدمان منابع و یکدستی توزیع روشنایی  )عدم وجود سایه روشن محسوس(
 • عدم مزاحمت درخشندگی سطوح، پنجره ها و منابع روشنایی
 • رنگ و انعکاس مناسب سطوح داخلی به منظور توزیع روشنایی
 • نگهداری صحيح منابع و سطوح__

معرفی ایده ای نو

مقاله پيش رو، طراحی یك سيستم نورپردازی مدرن با هوش مصنوعی ميباشد که با دادن یکسری اطلاعات ورودی به نرم افزار یك خروجی پيشنهادی به کاربر داده که همان طراحی نورپردازی و روشنایی فضا ميباشد.

نورپردازی با توجه به طول و عرض جغرافیایی و جهت تابش نور

شمال : احتمالا بارها مشاهده کرده اید که اتاق هایی که در سمت شمالی ساختمان قرار دارند فضایی تا حدودی سردتر دارند علت آن این است که از سمت شمال نور به صورت مستقيم نمی تابد و در اواسط روز نور کاملا زننده می شود و طيف نور زرد به حد وفور زیاد می شود اما درعين حال می توان با استفاده از رنگ های گرم که بر روی دیوارها استفاده می وشد در اتاق های شمالی رنگ ها بهتر دیده شده و حالت بهتری دارند.

شرق : در فضاهای شرقی اولين نور خورشيد دیده خواهد شد و صبح ها بسيار پرنور هستند و طراوت و شادابی صبح گاهی بسياری دارند اما با گذشت زمان از مقدار نور کاسته شده و با حرکت خورشيد به سمت غرب سایه های بسياری در فضا توليد می شوند و از نور کاسته می شود اصولا بهتر است اگر سحرخيز نيستيد اتاق های استراحت را در این سمت قرار ندهيد، تا بتوانيد استراحت آرام تری داشته باشيد.

جنوب : بهترین وجه تابش خورشيد است زیرا نور و گرما در تمام روز تغييرات کمتری دارد و فضا بسيار دلنشين و شاد است البته با تغيير فصل و در ساعات گوناگون مقدار نور تغيير خواهد کرد در این جهت فضاهایی را طراحی کنيد که بيشترین فعاليت و زمان در آن سپری می کنيد.

غرب : درگرم ترین ساعات روز نور به این وجه با شدت بيشتری می تابد و تا حدود چشم را آزار می دهد و در غروب هم سایه ها جای نور تا غروب کامل می گيرند. از وسایلی که پارچه های پررنگ دارند در این فضا استفاده نکنيد زیرا علاوه بر آن که آرامش را از بين می برند رنگ خود را نيز از دست خواهند داد. مخصوصا سعی کنيد تا فرش هایتان در این جهت تابش خورشيد را حس نکنند. زیرا باعث دورنگی و بی رنگی زودرس فرش می شوند.

2- نوع كاربری : مسکونی اداری تجاری صنعتی و ........

3-مشخصات معماری

4-: Color Temperature تناسب رنگ نور با ویژگی های فردی/معماری

رنگ سرد : به عنوان مثال رنگهای آبی ، سبز . محيط را بزرگ نشان ميدهد و از ویژگی های آن آرامش بخش و

متعادل بودن است.

رنگ گرم : به عنوان مثال رنگهای قرمز ، زرد ، کرم ، قهوه ای . محيط را کوچك نشان ميدهد و از ویژگی های آن مهيج و صميمی بودن است.

برخی نکات مورد توجه تاثيرات روحی و روانی غير مستقيم نور بر افراد به شرح زیر ميباشد:

- رنگ و ترتيب رنگ ها : علاوه بر انعکاسات مناسب، سطوح باید دارای رنگ های مناسبی باشند. به طور کلی رنگ ها نباید قوی یا خيلی ضعيف باشند. رنگ های قوی می توانند باعث خستگی مفرط چشم شوند. مخروط های چشم در اثر خسته شدن باعث دیگرگونی تاثير رنگ ها می شوند. رنگ های ضعيف نيز به همين صورت باعث خستگی چشم می شوند.

- ترتيب رنگ ها در قسمت اصلی داخل اماکن بایستی ساده و غير مزاحم باشد. به کمك مراکز آسودن بصری به شکل صفحات آویزان از دیوار مثل تقویم و ... محيطی که از نظر بصری رضایت بخش است، ایجاد می شود. از پنجره ها نيز برای این منظور استفاده می شود. انتخاب رنگ نور منبع نور به عوامل زیر بستگی دارد: 1کاری که در ناحيه تامين روشنایی انجام می شود

معماری اماکن از لحاظ رنگ ، شکل هندسی و ...__

سازگاری منابع نوری با یکدیگر

1- فاكتورهای كیفی

با در نظر گرفتن فاکتورهای زیر نرم افزار خروجی مناسب از یك تصویر سه بعدی روشنایی و نورپردازی را بصورت

پيشنهادی ارائه ميکند :

آرامش بصری : یعنی اینکه با قرار گرفتن در محيط احساس خستگی نکنيم ، عواملی که در حصول آرامش بصری موثر هستند عبارتنداز: نمود رنگ خوب(Color Rendering Index) و توزیع یکنواخت درخشندگی.

كارایی بصری : روشنایی محيط باید به گونه ای باشد که نيازهای چشم انسان برای رویت اشياء ممکن گردد ، به این معنی که محيط باید به اندازه کافی روشن باشد و عواملی که باعث ایجاد خيرگی ميشوند محدود گردد.

نمود بصری : یکی از اهداف ما از قرار دادن سيستم روشنایی در یك محل ، بدست آوردن نمود بصری است. منظور از نمود بصری این است که با انتخاب مناسب جهت تابش نور و انتخاب رنگ نور مناسب را بتوانيم به صورت سه بعدی تشخيص دهيم .

خيرگی در اثر تحریك شدید نور یا درخشندگی بيش از حد در یك ميدان ایجاد می شود که باعث اختلال در عمل تطابق شبکيه چشم می گردد . برای داشتن یك روشنایی مناسب در محيط جلوگيری از پيدایش نور خيره کننده امری ضروری است .نور بيش از اندازه کار بينایی چشم را مختل می کند و باعث کاهش قدرت بينایی می شود .چنانچه فرد به مدت طولانی در معرض روشنایی زننده قرار گيرد آسایش و روحيه کاری او دچار آسيب می شود .

بازتاب نور تابيده شده به سطح انعکاس می باشد. در صورتی که سطح خشن وسياه باشد تقریبا تمام نور جذب می شود و اگر سطح دارای سطح روشن باشد مقدار زیادی از آن منعکس می شود .

رفع خیرگی

اجتناب از درخشندگی بيش از حد نسبتا ساده است ، این کار با توزیع نور مناسب و نصب صحيح وسایل نوری امکان پذیر است. درخشندگی هایی که به طور موضعی در ميدان دید متمرکز شده اند موجب اختلال در تطابق چشم می گردد. این نوع خيرگی ممکن است با استفاده از نور غيرمستقيم و توزیع نور مناسب تعدیل شود.

روشنایی یکی از پارامترهای محيطی است که در دقت عمل اپراتور و پيشگيری از خطای عامل انسانی ، نقش دارد . به همين دليل برای کمتر کردن خطای اعمال ، از نظر روشنایی یك مقدار حداقل تحت عنوان مقایر کمينه درحدودهای مجاز شغلی برای تأمين این منظور در نظر گرفته شده است . هيچ چيز به اندازه نور ناکافی ایمنی کارگران را در معرض خطر قرار نمی دهد . فردی که نمی تواند اطرافش را خوب ببيند، نمی تواند در برابر خطرات از خود حفاظت کند . کمبود روشنایی پایين تر از حدود اعلام شده کمينه ، زمينه خطای عامل انسانی و به تبع آن افزایش ضریب حادثه را ممکن می سازد . در استانداردهای مختلف روشنایی برای محيط ها و مشاغل مختلف دو حد برای شدت روشنائی در نظر گرفته شده است یکی حد کمينه است و دیگری حد پيشنهادی ، که حد کمينه این استانداردها مطابق با معيارهای ایمنی است ،وحد پيشنهادی این استاندارد ها مطابق با معيارهای ارگونومی است .

جنبه ارگونومیکی روشنایی :

به طور کلی فلسفه ارگونومی کاهش اثرات عوامل فشار انگيز محيط کار برای تأمين آسایش بيشتر و پيشگيری از خستگی غير ضروری و افزایش بهره وری است .سيستم روشنایی با طراحی مناسب در محيط کار ، عاملی مهم در افزایش کيفيت فرآورده و بهره وری صنعتی و همچنين عملکرد اپراتور و راحتی و آسایش وی می باشد

جنبه بهداشتی روشنایی:

امروزه کمرنگ ترین نقش روشنایی در نگاه بهداشتی است. یعنی افکار عمومی به اندازه ای به اهميت روشنایی واقف گشته است که دیگر احتمال بروز بيماریهای چشمی چون نيستاگموس معدنچيان در اثر کمبود روشنایی تقریب ا به صفر رسيده است. بنابراین مسأله روشنایی صرفًا با دید ایمنی و ارگونومی بررسی می شود .

نورپردازی رو به پایین: نورپردازی رو به پایين مانند آنچه خورشيد برای انتشار نور طبيعی انجام می دهد، نور را از بالا روی فضا و عناصر موجود در آن می تاباند. یك لوستر یا چراغ آویزی نمونه ای کلاسيك برای نورپردازی رو به پایين است. مزیت: اطمينان وجود دارد که نور به تمام قسمت های فضا ميرسد.

عيب: سبب ایجاد سایه ای نازیبا روی چهره افراد ميشود و ميتواند بسيار تند و شدید باشد.

نورپردازی رو به بالا: این نوع نور، می تواند عناصر خاص موجود در دکوراسيون را که مورد علاقه شما نيز هستند سایه روشن کند و آن ها را در دکوراسيون برجسته سازد. برای داشتن این نوع نور، باید چراغ یا منبع نوری را پایين و پشت یك گياه یا مجسمه یا هر عنصر دیگری که در نظرتان است قرار دهيد.

مزیت: برای روشن کردن و تاکيد بر حضور هر عنصری که تمایل دارید بسيار مناسب است. عيب: ميتواند سایه های ناخوشایند روی دیوار بسازد.__

دیوارشوی ها: این نوع نورها، روی سطوحی مانند دیوارها و از پایين به بالا یا از بالا به پایين (رو به بالا برای افزایش ارتفاع سقف و رو به پایين برای گرم و صميمی تر کردن فضا )منتشر ميشوند و توسط چراغ هایی روی سطح یا بر سقف بالای آن تامين ميشوند.

مزیت: از شدت و خيره کنندگی نور، زمانی که نور در فضای اتاق منعکس ميشود می کاهد و سبب می شود حالتی ملایم و خوشایند به وجود آید.

عيب: برای داشتن جلوه ای خوب باید با دقت و به درستی با دیگر منابع نور هماهنگ شود.

نورپردازی محصور یا گلدانی: با وجود این نوع نورپردازی ميتوان مطمئن بود بدون اینکه ارتفاع سقف اشغال شود، نور لازم برای تمام قسمت های اتاق تامين ميشود. لامپ های هالوژن ولتاژ پایينی که معمولا برای این نوع نورپردازی دور تا دور سقف استفاده می شوند مقرون به صرفه هستند.

مزیت: این نوع نورپردازی جلوه ای مدرن، تميز و شيك به فضا می دهد و ميتوان گفت از انواع ارزان

نورپردازی به شمار می آیند. عيب: برای نصب چراغها روی سقف باید حفره ای را به عمق کافی به وجود آورید.

نورپردازی نقطه ای: نورپردازی نقطه ای نوعی نور متمرکز است برای ایجاد سایه-روشن روی جزئيات مهم در دکوراسيون، آثار هنری و هر عنصر دیگری که تمایل دارید بر حضورش در دکوراسيون تاکيد بيشتری شود. این نوع نورپردازی ها در انواع خطی روی سطوح و سقفی موجود است.

مزیت: می تواند به زیبایی تاکيد زیادی بر نوع طراحی و جزئيات موجود در آن داشته باشد. عيب: ميتواند خيرگی در چشم

ایجاد کند.

نورپردازی اتاق به اتاق

هال و ورودی: هال در حقيقت گذرگاهی برای عبور از فضایی به فضای دیگر در خانه است. فراموش نکنيد که هال اولين فضایی است که توسط افرد در ورود به خانه دیده ميشود و می تواند ذهنيت آنها را نسبت به دیگر قسمتهای خانه بسازد. یك ورودی و هال روشن ميتواند این امکان را به افراد دهد تا به آسانی محل آویختن کت خود را بيابند و کفش های خود را پيدا کرده و آن ها را به پا کنند. اما نورپردازی منعطف و قابل تنظيم برای این فضا لازم است و ميتواند این امکان را فراهم سازد تا در زمان ها و شرایط مختلف، حال و هوا و احساسهای مختلف و مناسب را در فضای ورودی و هال ایجاد کرد.

اتاق نشیمن: نورپردازی در اتاق نشيمن به دقت فراوان نياز دارد و شما باید پاسخگوی نياز های متعددی در این فضا باشيد. نورپردازی در اتاق نشيمن خانه های مختلف بسيار متنوع و متفاوت است. اجازه بدهيد سبك زندگی شما برای سبك دکوراسيون خانهتان تصميم گيرنده باشد. فهرستی از حالت های مورد نياز و مورد علاقه خود را برای فضا و هم چنين فعاليت هایی که در اتاق نشيمن قرار است انجام شود تهيه کنيد. برای نمونه تمایل دارید برای تماشای تلویزیون نورپردازی گرم و صميمی داشته باشيد یا برای بازی بچهها نور کافی از بالا به پایين داشته باشيد یا برای مطالعه نور روميزی کافی داشته باشيد و.

یاد بگيرید که چگونه می توانيد با قرار دادن یك جفت چراغ دکوراتيو در دو طرف قفسه های کتابخانه یا استفاده از

چراغهای روميزی زیبا جلوه ای جذاب برای دکوراسيون اتاق نشيمن خود به وجود آورید. برای گرفتن ایده می توانيد به

نمایشگاههای دکوراسيون داخلی و مجله های مربوط به دکوراسيون داخلی مراجعه کنيد.

اتاق غذاخوری: نقطه کانونی در هر فضای غذاخوری ميز غذاخوری موجود در آن است، از این رو باید تمرکز و تاکيد نورپردازی این فضا بر این قسمت باشد. کاربردی و زیبا فکر کنيد و به اهميت حال و هوای حاکم بر فضا توجه داشته باشيد. زمانی که اقدام به نصب یك لوستر آویزی درست در بالای ميز غذاخوری می کنيد، توجه داشته باشيد که ارتفاع آن به اندازه کافی پایين باشد که کاملا سطح ميز را روشن کند، اما نباید نور آن خيرهکننده باشد و سبب آزار چشم افراد شود تا کسانی__که برای صرف غذا دور ميز نشسته اند نتوانند یکدیگر را به آسانی مشاهده کنند. (معمولا ارتفاع 60 سانتی متر برای فاصله بين سطح ميز غذاخوری با پایين ترین قسمت لوستر، بهترین فاصله است .هم چنين استفاده از دیمر برای تنظيم و کنترل نور اتاق غذاخوری بسيار سودمند است(.

آشپزخانه: در این فضا نورپردازی باید کاربردی و منعطف، با تاکيد بر روی سطوح کار باشد. احساس و جلوه دکوراسيون آشپزخانه نيز باید خوشایند و زیبا باشد، طوری که نمای آشپزخانه در مواقعی که در آن کاری ندارید نيز به خوبی به نظر برسد. برای نورپردازی آشپزخانه، یك نور سقفی کلی برای روشن کردن تمامی فضای آشپزخانه لازم است. از طرف دیگر نورپردازی زیر کابينت ها نيز برای روشن کردن سطوح کار ضروری است. این نورپردازی سبب می شود تا سطح کار کاملا روشن شود و سایه افراد روی سطح نيافتد. از هودی استفاده کنيد که لامپ داشته باشد و بتواند سطح اجاق گاز را روشن کند. از چراغ ها و لوسترهایی با پوشش پارچه ای استفاده نکنيد زیرا آن ها بو و چربی را به خود جذب می کنند. برای ایجاد نور و درخشش بيشتر در دکوراسيون آشپزخانه، سعی کنيد از کابينت های شيشه ای که مجهز به نورپردازی رو به پایين در قسمت سقف هستند استفاده کنيد.

اتاق خواب : در اتاق خواب به نور کافی برای لباس پوشيدن، آمادهسازی تخت خواب برای خوابيدن و نور کنار تخت برای مطالعه نياز است. برای تامين این نورها استفاده از یك لوستر سقفی و قراردادن یك چراغ روميزی روی ميز کنار تخت می تواند کافی باشد. هر نوع نورپردازی که دوست دارید برای اتاق خواب خود انتخاب کنيد، فقط دقت داشته باشيد که قابل تنظيم و کنترل بوده و طوری باشد که هنگام وارد شدن به اتاق و بلند شدن از روی تخت بتوان آن را اجرا کرد.

-1 فاکتورهای ورودی و خروجی فوق بصورت نسبی در نظر گرفته شده اند در نتيجه این کميتها قابليت افزایش

دارند.

-2 با توجه به اطلاعات ورودی مختلف بایستی خروجی های متناسب با آن در نظر گرفته شود.)مثلا اگر ورودی: رنگ سفيد دیوار باشد ، خروجی: رنگ نور بهتر است ترکيب آفتابی و مهتابی باشد(.