پخش برنامه تلوزیونی با حضور مهندس علیان نماینده شرکت برق توزیع استان مازندران و رئیس اداره برق شهرستان بابلسر  در شوروم بابلسر برنامه 30 دقیقه ای از هوشمند سازی ساختمان تدوین و از شبکه استانی پخش شد.