شرکت هوشمند اکسیس آذربایجان با چاپ مقاله هوشمند سازی با تاکید بر برند TIS در روزنامه ساقی روزنامه مستقل شمالغرب کشور که به دو زبان ترکی و فارسی در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان چاپ و منتشر می شود، مزایای خانه هوشمند TIS را شرح و مردم را برای استفاده از سیستم های نوین تشویق و دعوت نموده است.

متن و شرح مقاله در ستون سمت راست صفحه اول روزنامه قابل دریافت و مطالعه می باشد.