این شرکت در طی این مدت چندین کلاس آموزشی برگزار نموده وطیف وسیعی از دانشجو ،برقکار  در این دوره های آموزشی شرکت نموده اند.