دوره های نحوه تابلو بستن و کار با نرم افزار طی دوره های مختلف برگزار  شده است.