برگزاری سمینار با حضور وزیر محترم صنعت ، ریاست دانشکده های فنی کل کشور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ریاست تمام دانشکده های فنی سطح استان