گروه تاق شیب در مهر سال 94 برای دومین بار در نمایشگاه بزرگ IPAS شرکت کرد