مجموعه تاق شیب در شانزدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان جهت آگاهی و آشنایی بیشتر مردم عزیز استان با خانه هوشمند TIS شرکت نمود.