مهمان

لیست پروژه های منتخب

شناسه :
93
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
جناب آقای مکرمی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
120
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
خانم دکتر نسیم دادرس
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
119
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
مهندس دیانسایی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
2455
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
بوستانی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
5
زیربنای پروژه :
5000
امکانات هوشمند ساختمان :
روشنایی ، سیستم سرمایش و گرمایش ، کنترل از طریق تبلت
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :