مهمان

مشخصات پروژه های منتخب

این مجتمع شامل 550واحد تجاری ,فودکرد,شهربازی,رستوران و...می باشد که کلیه مشاعات آن از روشنایی و چیلروفن کوئل هوشمند می باشد.