پروژه

نام پروژه:
شهرک ولیعصر
نام کارفرما:
مهندس کجانی
توضیحات:
نوع کاربری:
مسکونی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
آدرس:
شهرک ولی عصر خیابان مولوی

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
مهرداد علیجانی
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان