پروژه

نام پروژه:
مجتمع تجاری اداری هوشمند باران
نام کارفرما:
مهندس کریم زاده
توضیحات:

خانه هوشمند TIS , ساختمان هوشمند TIS , هوشمند سازی ساختمان TIS

نوع کاربری:
اداری
استان:
قم
شهر:
قم
آدرس:

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
محمد بلالی
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
قم
شهر:
قم